Kongre Çağrısı

Tıp ve hukuk, insanlık tarihi boyunca iki önemli nosyon olagelmiştir. Birisi, insanların fiziksel olarak iyi olmaları yönünde çalışırken diğeri de toplum düzeni ve sağlığı açısından vazgeçilmez olarak kabul edilmiştir. İnsan sağlığına yönelik bilincin ciddi bir şekilde artış gösterdiği günümüzde, sağlık yöntem ve araçları ile sağlık çalışanları da nicelik ve nitelik olarak iyileşmektedirler. Bunlara koşut bir şekilde, sağlık hizmeti veren hastaneler, hekimler ve sistem içerisindeki diğer sağlık çalışanları ile sağlık hizmeti alanlar arasında meydana gelen sorunlar, hukuki ihtilafa dönüşebilmektedir. Bu noktada önem kazanan sağlık hukuku, doğum öncesinden başlayarak, ölüm sonrasına değin bir takım ihtilafların çözüme kavuşturulmaya çalışıldığı bir alan olmuştur.

– Sağlık alanında kişisel veriler

– Hekimlerin mali sorumluluk sigortası

– Aydınlatma ve uygulamada sorunlar

– Hekim sorumluluğuna alternatif yöntemler

– Tıp hukukunun geleceği

– Yardımcı sağlık meslekleri mensupları bakımından uygulamada hukuki sorunlar

– Sağlıkta şiddet ve hizmetten çekilme hakkı

– İlaç hukuku

– Palyatif tıp

– Sağlık hukukuna dair mahkeme içtihatları

 

Sağlık Hukuku Kongresi’nde ele alınacak konulardan bazıları olup, konular bunlarla da sınırlı değildir.

E-Journal of Law tarafından Bezmialem Üniversitesi Dragos Hastanesi ev sahipliğinde 14/12/2018-16/12/2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan I. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, yaklaşık 10 farklı ülkeden sağlık hukuku alanına katkıda bulunmak isteyen doktor, diş hekimi, avukat, sağlık ve hukuk alanında araştırma yapan akademisyenlere ev sahipliği yapacaktır.

Kongreye gönderilecek çalışmalar sözlü sunum, poster sunumu ve sanal sunum olarak gerçekleştirilebilecektir